לא למימון: הגבלת ההשקעות בחברות הטבק והניקוטין

מדוע כה חשוב לקבוע רגולציה שתצמצם את היקף ההשקעות בהן?

הרצון להימנע מהשקעה פיננסית בחברות טבק ועישון, שמוצריהן ממיטים אסון בריאותי על החברה, הוא ברור מאליו ואין צורך לסנגר עליו.

בזירת ההון, ניתן להילחם בחברות הטבק והניקוטין באמצעות פנייה לגופים רגולטוריים ופיננסיים, העלאת המודעות לנושא ומשיכת השקעות או הפסקת תמיכה כלכלית בהן. הדבר עולה בקנה אחד עם מגמה הולכת וגוברת בשנים האחרונות, של משקיעים בשוקי ההון בעולם אשר בהחלטותיהם הפיננסיות נותנים מקום לשיקולי ESG (Environmental, Social & Governance), כלומר להשקעות אחראיות סביבתית, חברתית ושלטונית.

השקעות המיישרות קו עם אחריות תאגידית מכונות (SRI (Socially Responsible Investments, או ״השקעות אחראיות״. בבסיס השקעות אלה עומדת התובנה לפיה על משקיעים לשקול בכובד ראש את הנתיבים שבהם יתעלו את כספם, כשהם לוקחים בחשבון גם שיקולי ESG, אשר קוראים תיגר על מונופול ״השיקול הכלכלי גרידא״.

באופן קונקרטי, שתי פעולות הן אפקטיביות במיוחד בערוץ זה של הלוחמה בחברות הטבק והעישון:

  1. רגולציה המגבילה השקעות של גופים מוסדיים, כלומר של כספי ציבור, בתיקי השקעות ובמניות של חברות הטבק. דוגמה לפעילות כזו היא מכתב ששלח המיזם למיגור העישון ביוני 2018 לגב׳ דורית סלינג׳ר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בעקבות השקעת גופים מוסדיים בהנפקת חברת ״גלוברנדס״, העוסקת בייבוא, מכירה והפצה של מוצרי טבק ועישון.
    במכתב הובהר כי הדבר עומד בניגוד גמור לאינטרסים של בריאות הציבור, כמו גם לרוחו של חוזר גופים מוסדיים – 2017, לפיו ״השקעה אחראית היא השקעה המתחשבת ברווחה החברתית הכוללת בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי״. במכתבו הציע המיזם למיגור העישון לשקול את קידומה של אסדרה שתאסור על השקעות המנוגדות באופן מובהק לעקרונות ה-SRI, ובכלל זה השקעות של גופים מוסדיים בעסקים שפעילותם פוגעת בבריאות הציבור, שהראשונים בהם הם חברות הטבק והעישון.

  2. חובת גילוי על חברות בורסאיות ועל קרנות נאמנות בנוגע להשקעה בתאגידים הפועלים בתעשיית מוצרי הטבק והעישון. דוגמה לכך היא חוות הדעת שהגיש המיזם למיגור העישון לרשות לניירות ערך, העוסקת בנחיצותו של מנגנון שבאמצעותו ידווחו חברות לרשות במידה והן מחליטות להשקיע בחברות טבק ועישון. בכך יהיה המידע גלוי ושקוף, באופן שיאפשר למשקיעים ולמקבלי החלטות פרטיים ומוסדיים לקחת בחשבון שיקולים ברוח ה-SRI ולהימנע מלבחור להשקיע בחברות טבק ועישון. בהמשך לכך, הרשות לניירות ערך פרסמה מתווה מפורט לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG, הכולל המלצות אופרטיביות ופרקטיות ליישום.


על הכוונות כולנו מסכימים, ואולם קשה להפריז בחשיבות קיומה של רגולציה מחייבת בנושא. בהיעדרה, הדברים יתמידו כפי שהם כעת, למעט מקרים מבודדים של משקיעים אחראיים ספורים בעלי מודעות גבוהה. על כן, יש לפעול ללא לאות לאסדרת ההגבלות המוצעות ולעיגונן בהוראות מחייבות.

לקריאת מכתב הפנייה של המיזם למיגור העישון לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחצו כאן.

לקריאת חוות הדעת של המיזם למיגור העישון לרשות לניירות ערך לחצו כאן.

לקריאת המתווה שפרסמה הרשות לניירות ערך לחצו כאן.

המיזם למיגור העישון - לא למימון הגבלת ההשקעות בחברות הטבק והניקוטין

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך