חקיקה ורגולציה
1983

חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון

מטרתו של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעשן, תשמ"ג-1983 היא למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון.
החוק תקף לכל המוצרים הנכללים תחת מטריית העישון כולל סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, חומר מילוי ומחסנית לסיגריה אלקטרונית, מקטרת, ניירות גלגול וחומרי עישון ממקור צמחי שאינם מכילים טבק. החל ממרץ 2019 סיגריות אלקטרוניות כלולות גם הן תחת האיסור. 

הקביעות המרכזיות בחוק

  1. איסור עישון במקום ציבורי
  2. חובת שילוט – על כל מחזיק בנכס ציבורי חלה חובה לקבוע ולתחזק שלטים המורים על איסור העישון 
  3. חובת המחזיק – על מחזיק במקום ציבורי חלה חובת הפיקוח ומניעת העישון במקום 
  4. איסור הצגת מאפרה – המחזיק לא יציב מאפרה במקום הציבורי שבאחזקתו
מקום ציבוריהגדרת מתחם והחרגות מיוחדות
אולם קולנוע, תיאטרון, הופעות, קונצרטים, אופרה או מחול, חדרי דיון, הרצאות או ישיבות, מסדרונות ואכסדרותכולל 10 מטרים מהכניסה ומהיציאה (״למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
שטח תחום שאינו מבנה המקיים התקהלות מאורגנות של יותר מ-50 אישכולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (למעט חצר בית מגורים)
שטחי בתי חולים ומרפאות, לרבות החצרכולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (למעט בית מגורים הנמצא בטווח זה וכן ״ (א) אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של לפחות 10 מטרים מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום; (ב) חדר נפרד לחלוטין שהוקצה על ידי מנהל בית החולים לעישון למאושפזים במחלקה סגורה שנקבעה ברישיון בית החולים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
בית מרקחתהחלק הפתוח לציבור בבית מרקחת
אולם קריאה וחדר קריאה בספרייה הפתוחה לציבור(למעט ״ המקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, אם הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
מוסד חינוך ומגורי תלמידיםכל מקום במוסד חינוך, לרבות החצר, ומגורי תלמידים, כולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה
מוסדות להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני, לרבות מגורי תלמידים(״ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהקצתה לעישון הנהלת המוסד, אם הקצתה, וחדר מגורים שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל שחל עליהם פרט 15 [בחוק זה].״)
מעלית לנשיאת בני אדם
אוטובוס וזוטובוסכל רכב המשמש להסעה, כגון מונית שירות המיועדת לעד 10 נוסעים
מונית עם נוסעים
רכבת, לרבות מקומית
תחנת אוטובוס מקורה, לרבות סככה, ותחנה מרכזית(״למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
תחנת רכבת, לרבות רציף(״למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן תחנה של רכבת מקומית.״)
רכב המשמש ללימוד נהיגה בשעה שיש בו תלמיד
חנות
מסעדה, מזנון, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שיש בו שמגיש, בין היתר מזון או משקאות(״למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור.״), לרבות אזור הנמצא מחוץ למבנה הבית האוכל ומשמש אותו (״למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, ומתקיים לגביו אחד מאלה: (1) שטחו אינו עולה על 15 מ"ר; או (2) שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.״)
חדר, אולם או מקום תחום פתוח לציבור לשם פעילות גופנית או ספורטיבית, לרבות מגרשי ספורט
בריכת שחייה, לרבות החצר
אצטדיון ספורט(״למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם הוקצו, כמפורט להלן: (1) שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים בהם אינו עולה על רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו; (2) חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון.״)
גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, לרבות החצר
גן שעשועים לילדים הפתוח לציבורכולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (למעט בית מגורים הנמצא בטווח זה)
חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או סוכנות דואראו במקום אחר המשמש לקהל, לרבות חדר מדרגות ומעבר, חדר, אולם או מסדרון המשמשים להמתנה (״למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
מקום עבודה(״למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" – כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11 [בחוק זה].״)
משרדי רשות ציבוריתהממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, בתי משפט ובתי דין, רשויות מקומיות ומועצות דתיות, לרבות החצר (״למעט אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של 10 מטרים לפחות מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״), כולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (למעט בית מגורים הנמצא בטווח זה)
השטח הפתוח לציבור בקניון(״למעט בית עסק המפורט במקום אחר בתוספת זו ולמעט חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)
אולם שמחות(״למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע של שטח הפתוח לציבור.״), לרבות אזור מחוץ למבנה אולם השמחות המשמש אותו (״למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.״)
גן אירועים, לרבות אזור מחוץ למבנה גן האירועים המשמש אותו(״למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.״)
מקלט ציבורי ומחסה ציבורי
כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח׳ילווה או מסגד ובחצר המבנה(״למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת המקום, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר ושאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.״)
כל מקום בבניין של מרכז תרבות, נוער וספורט (מתנ״ס) או של תנועת נוער
כל מקום בבית אבות או דיור מוגן(״למעט בחדר מגורים, ובלבד שלא גר בו מי שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״).
חניון מקורה או תת-קרקעי הפתוח לציבורכולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור).
כל מקום בגן חיותכולל 10 מטרים מהכניסה והיציאה (״למעט אזור מוגדר שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.״)