חקיקה ורגולציה
1984

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983 קובע כי כל המחזיק בנכס ציבורי (כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר) מחויב לקבוע במקום שילוט האוסר על העישון. השילוט צריך להיות מותאם לדרישות שר הבריאות.
הדרישות מפורטות במסגרת תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), תשמ"ד-1984, כולל התייחסות לגודל השלט, הצבעים, החומר ממנו יוצר ועוד.

בין הנתונים שצריכים להיכלל בדוח

  • אחוז המעשנים באוכלוסייה
  • מספר המעשנים לפי קבוצות גיל (לרבות נוער), התפלגות מגדרית ומגזרים שונים
  • פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון ונזקיו
  • חקיקה רלוונטית שטרם הושלמה, והסיבות לכך
  • מידת האכיפה של החוקים הרלוונטיים
  • מידע עדכני על נזקי העישון והחשיפה לו
  • כל נתון רלוונטי אחר שפרסמה ועדת הבריאות של הכנסת
  • כל נתון אחר שהשר חושב שראוי לכלול בדיווחו