תנאי שימוש

אתר המיזם למיגור העישון (להלן: "האתר") אשר ניתנת לך גישה במסגרת השימוש בה, הינם חינמיים, והן פרי פיתוחה של המיזם הרב מגזרי למיגור העישון בישראל (ע"ר), עמותה רשומה הפועלת למיגור העישון בקרב בני נוער וצעירים בישראל להלן: "העמותה").

תנאי השימוש שלהלן מגדירים את אופן השימוש באתר העמותה ואת התנאים החלים על כלל המשתמשים בעת שימוש באתר. השימוש באתר או הצפייה בתכניו, מהווה הסכמה והצהרה של המשתמש כי הוא קרא את תנאי שימוש אלו וכי הוא מסכים לכל האמור בהם, לרבות למגבלות המפורטות במסגרתן.

 1. הגדרות

"האתר" – אתר האינטרנט (Web) שכתובתו .
"משתמש" או "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש באתר או נחשף לתכניו.
"תוכן" – כל מידע המופיע באתר בין אם הוא טקסטואלי, ויזואלי או אחר.

 1. האתר

2.1 האתר מספק למשתמשים מידע אודות המאבק בתופעת העישון בישראל ובעולם ועדכונים שוטפים על החלטות ממשלה, הצעות חקיקה ותזכירים שמקורם באתרי האינטרנט הרשמיים של הרשויות השונות במדינת ישראל, ובכלל זה מאגר החקיקה של כנסת ישראל ואתר www.gov.il (להלן:" המידע"). 2.2 המידע מועלה לאתר על ידי העמותה או מי מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי. במסגרת המידע כאמור יכללו תקצירים או תמצות של הפרסומים כאמור, הנערכים על ידי העמותה ו/או מי מטעמה. התקצירים המוצגים באתר לא מהווים החלטות ממשלה מלאות או עדכוני חקיקה מלאים ואין לראות בהם דברי חקיקה רשמיים של מדינת ישראל ו/או תחליף להם, ואין להסתמך עליהם ככאלה. 2.3 לעיתים, המידע יכלול בנוסף גם את הנוסחים המלאים והשלמים של החלטות ממשלה, הצעות חקיקה ותזכירים כפי שהועלו לאתרי האינטרנט הרשמיים של מדינת ישראל.


 1. לעמותה ו/או למי מטעמה שיקול דעת בלעדי לגבי סיווג המידע לפי הנושאים השונים, ניסוח התקצירים או תמצית ההחלטות, ומתן פרשנות להם.

 1. מובהר כי היות והמידע שפורסם משקף מידע אשר פורסם באתרים הרשמיים של הרשויות השונות במדינת ישראל, העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע, טיבו מהימנותו, אמינותו, נכונותו, וכן לכל נזק, הפסד (ממוני ושאינו ממוני), אבדן, או תקלה , בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרמו בשל אי דיוק, טעות, חסר או השמטה בקשר עם המידע (לרבות בתקצירים או בתמצית).

 2. השימוש בחומרי הסברה שנוצרו על-ידי המיזם למיגור העישון אפשרי ובלבד שזה יעשה לצורך "שימוש הולם" כאמור בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ובלבד ש(1)  מטרת השימוש תהה לצורכי הסברה בלבד; (2) לא יעשה כל שינוי ביצירה או בביטוי שנוצר על-ידי המיזם למיגור העישון אלא אם הדבר יאושר מראש ובכתב; (3) השימוש יהיה שלא לצרכים מסחריים או בעלי אופי כלכלי; (4) יינתן קרדיט מלא למיזם למיגור העישון באופן בולט במסגרת התוכן המוצג, ואם קרדיט כזה משולב בחומר בו נעשה שימוש – זה לא יוסר.
 3. משתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהשם "המיזם למיגור העישון" הלוגו (סמליל) של שם זה וכן האתר לרבות התמונות, הצלילים והעיצובים המוצגים בו הם קניינה ורכושה הבלעדי של העמותה, וכי אין במתן רישיון השימוש באתר, בכדי לתת למשתמש כל זכות ביחס לקניין הרוחני נשוא האתר.
 1. אפשרות השימוש באתר ניתן למשתמש בלבד, והמשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, לבצע הנדסה הפוכה, למכור, להשאיל, לעבד, לחבר, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהמידע, או האתר. על אף האמור לעיל, המשתמש יהיה רשאי לשתף את המידע המוצג באתר במדיות שונות, בהתאם לדין, ובכפוף לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או מי מטעמה.

 1. לצורך שמירת על איכות האתר ותוצריו, העמותה רשאית לקבוע ו/או לעדכן את העיצובים, התבניות, הכפתורים, התכנים והגדלים וכן לערוך תיקונים הכרחיים מפעם לפעם באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, רשאית העמותה לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מידע או ידע יוצגו למשתמשים באתר ואיזה לאו, להימנע מהצגת מידע מסוים למשתמשים, או להציג מידע מסוג מסוים בלבד, ולמשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי העמותה בעניין זה.

 1. המשתמש ישפה את העמותה, מייד עם דרישה ראשונה לעשות כן, בגין כל נזק, אבדן, הפסד, או עלות אשר ייגרמו לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו חריגה מתנאי הרישיון המפורט לעיל ו/או הפרה של זכות קניין רוחני של העמותה ו/או מי מטעמה.

 1. האתר וכל הכלים המסופקים במסגרתו, מסופק למשתמש כפי שהם ("As is"), ללא כל התחייבות, מצג או הבטחה ביחס לנכונות המידע המוצג באמצעותו. לעמותה הזכות הבלעדית להחליט אם להוסיף או להסיר כלים או שימושים קיימים או נוספים לאתר.

 1. העמותה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תצוגת האתר, את המראה, העיצוב הזמינות והתכנים הקיימים באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.

 1. העמותה אינה מתחייבת שהאתר יפעל ללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, או שאין בו נוזקות, סוסים טרויאניים, וירוסים וכיוצ"ב. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד, או עלות, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו למשתמש או לרכושו בשל השימוש באתר.

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, שותפיה, מנהליה ויועציה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלו.

 1. יתכן ובאתר יהיו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרים אחרים"). קיומם של קישורים לאתרים אחרים אינו מהווה מצג או התחייבות כלשהם של העמותה על התוכן במופיע באתרים האחרים, על האבטחה שלהם, או על אמצעי איסוף ושמירת הפרטיות שלהם. אין בעובדה שקישורים אלו מצויים באתר כמתן אישור או המלצה של העמותה ביחס לאתרים האחרים. העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכן של אתרים אחרים או לנזק כלשהו אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש עקב שימושו באתרים אחרים.

 1. פרטיות


15.1 השימוש באתר אינו מחייב הזנת מידע מזהה כשלהו כגון דואר אלקטרוני, שם, מספר תעודת זהות, כתובת, או כל פרט מזהה אחר.15.2 יהיו מקרים בהם נבקש את הפרטים שלך כדי ליצור קשר או לשלוח לך מידע או פרטים לבקשתך. פרטים אלה יאספו רק ברשותך ולא יועברו לכל צד שלישי ללא הסכמתך.15.3 בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר כי הוא מבין שהאתר עושה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie) למען שיפור חוויית המשתמש. לשימוש הזה עשויות להיות השלכות על הפרטיות שלך, בין היתר, במסגרת שימוש שלך בשירותים אחרים כגון רשתות חברתיות, מנועי חיפוש ושירותי רשת אחרים.


 1. העמותה תהיה רשאית לעשות ניתוח סטטיסטי בלתי מזהה של הנתונים שנשמרים באתרת לכל צורך שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי העמותה ו/או מי מטעמה ביחס לניתוח כאמור, ולשימוש שעושה בהם העמותה.

 1. יצירת קשר17.1 במקרה של תקלה ניתן ליצור קשר עם העמותה ולתאר את הבעיה, בכתובת דואר אלקטרוני: _______.17.2 העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אופי יצירת הקשר ואת אופי השירות והמענה למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה. 17.3 במסגרת יצירת הקשר, יהיה על המשתמש למסור פרטים מזהים כגון שם, טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה לפנייתו.17.4 ידוע למשתמש כי תוכן ופרטי פנייתו עשויים להישמר על ידי העמותה לצרכי תיעוד וגיבוי, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר על ידי העמותה ו/או מי מטעמה.


 1. שינוי תנאי השימוש18.1 שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לבטל או להחליף את תנאי שימוש אלו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. העמותה תעדכן את המשתמשים בכל שינוי שנעשה לאחר שינוי בתנאים אלו.18.2 תנאי שימוש אלו יפורשו על פי הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל הליך, תביעה, או סכסוך הנובע משימוש באתר ו/או קשור לתנאי שימוש אל